top of page

DEKLARASYON MISYON

Bible Connection Center se yon kote ki gen espwa. Misyon nou se konekte gason, fanm, ti gason ak tifi nan yon relasyon entim ak Bondye, atravè Pawòl la ak lapriyè epi sèvi kominote nou an nan pi bon kapasite nou an.

DOKTRIN

Nou kwè ke Bib la se Pawòl Bondye enspire a ak sèl gid ak règ enfayib pou lafwa ak pratik nou.

,

Nou kwè gen yon sèl Bondye. Nan inite Divinite a, gen twa moun: Papa, Pitit Gason ak Sentespri, ki egal nan tout pèfeksyon ak atribi divin, k ap akonpli wòl diferan, men konpliman, nan gwo travay redanmsyon an.

,

Nou kwè nan Bondye Pitit Gason Jezikri a, Redanmtè nou an, epi rezirèksyon Jezikri a asire kwayan an nan rezirèksyon kòporèl ak lavi etènèl.

,

Nou kwè nan Bondye Sentespri a (Konsolatè a) ki te voye pa Papa a atravè Pitit la pou kondane mond lan nan peche, mennen nou nan tout verite, ak bay legliz la pouvwa ak ekipe sou travay Kris la sou tè a.

,

Nou kwè nan nouvo lavi nan Kris la: delivrans ak sanktifikasyon.

,

Nou kwè nan Batèm Dlo ak Soupe Senyè a.

,

Nou kwè nan batèm nan Sentespri a ak don espirityèl.

,

Nou kwè nan dezyèm vini Kris la ke li pral pèsonèl, vizib, ak triyonfan.

Nou kwè ke Bib la se Pawòl Bondye enspire a ak sèl gid ak règ enfayib pou lafwa ak pratik nou.

DEviz

Chak moun rive nan youn!

BCC INSTE gradye
BCC Batèm
Vwayaj Sosyal BCC Holyland
BCC Treasured Girls
bottom of page