top of page

MINISTÈ

Ministè Dans

BCC Ministè Dans

Ministè Dans nou an, "Temwayaj Ekip", gen ladan timoun ak jèn nou yo ki vle pran angajman pou eksprime lafwa yo nan Jezikri atravè dans. Chak dansè gen pouvwa pou pataje talan Bondye ba yo a ak lòt moun nan respè total pou Bondye.

Ministè Dram

Tèm nou an "Chak youn, rive jwenn youn", se demontre nan chak prezantasyon pa BCC Drama Ministè nou an. Ministè sa a, ki te dirije pa Sentespri a, bay pèfòmans pratik ak ankourajan ki gen objektif pou demontre lanmou Bondye ak pataje levanjil Jezikri a. Tout laj yo akeyi yo rantre nan gwoup sa a. Toujou gen yon pati pou tout moun jwe.

BCC Drama Ministry 

Ministè Lwanj ak Adorasyon

BCC Ministè Lwanj ak Adorasyon

Ekip Lwanj ak Adorasyon nou an jwe yon wòl enpòtan anpil nan sèvis legliz nou yo. Responsablite nou se pou nou mete kongregasyon an nan prezans Senyè a. Atravè lwanj ak adorasyon nou an, nou aspire pote gerizon ak delivrans ak depandans total sou Sentespri a.

Ministè Fanm yo

BCC Ministè Fanm yo

Ministè Fanm nou an fonde sou prensip biblik, kote nou fè efò pou konekte fanm legliz la ansanm atravè anviwònman fòmèl ak enfòmèl. Objektif nou se fòme, ekipe ak otorize fanm nan aktivite biblik ak pratik pou lavi chak jou yo, ak rive jwenn fanm ki pa gen legliz nan kominote nou yo. Nou vle tou konseye jènfi nou yo nan mennen lavi Bondye epi soumèt bay Senyè Jezikri a.

Lekòl Dimanch / Mighty Kids

Lekòl Dimanch BCC/Ministè Timoun yo

Lekòl Dimanch nou an (aka "Mighty Kids") se yon ministè enteresan, ki gen anpil plezi, ki konsantre sou kwasans espirityèl timoun nou yo, ki anseye yo Pawòl Bondye a, enpòtans lapriyè ak valè pou yo sanble ak Kris la. Nou pasyone pou nou bay bon fowòm pou byennèt ak kwasans timoun nou yo nan Senyè a, depi yon laj sansib.

Ministè jèn yo

Objektif prensipal Ministè Jèn nou an se ede jèn nou yo bati yon relasyon entim ak Jezikri atravè Pawòl Bondye a, lapriyè ak di Bondye mèsi. Nou te etabli yon anviwonman ki an sekirite, ki gen anpil plezi pou pèmèt jèn yo eksprime tèt yo epi pataje ak lòt moun pou kwasans espirityèl ak pèsonèl yo.

BCC Jèn Ministè

Ministè Gason yo

BCC Ministè Gason an

Ministè Gason nou an ekipe gason ak Pawòl Bondye a pandan y ap devlope relasyon ak pataje eksperyans nan yon anviwònman ki pèmèt chak moun gen konvèsasyon ouvè ak onèt pandan y ap konekte youn ak lòt. Ministè a chita sou Wayòm nan epi misyon nou se pataje levanjil Jezikri a epi ede mennen lòt moun viv kòm disip Jezikri.

Ministè Maryaj

Ministè Maryaj nou an pèmèt koup marye ak grandi. Se yon anviwonman ki gen anpil plezi kote chak koup ka pataje eksperyans yo epi ede lòt moun bati maryaj ki santre sou Kris la.

INSTE Global Bible College (IGBC) ap fòme pwochen disip, pastè, ak lidè depi plis pase 35 ane. Lè w pran kou IGBC yo, w ap jwenn li ekipe w pou w akonpli apèl Bondye a sou lavi w. Ou pral fè eksperyans chalè ak vitalite pou w fè pati yon gwoup moun ki pataje kèk nan menm defi ak kesyon ou genyen yo. Ansanm, w ap bati relasyon ki dire lontan epi w ap grandi espirityèlman nan konpreyansyon Bib la sou Pawòl Bondye a.

BCC INSTE Bible College
BCC INSTE Bible College
BCC INSTE Bible College
BCC INSTE Bible College
bottom of page